فرآیند طراحی و توسعه موتور با طراحی مفهومی آن آغاز می شود. تیم طراحی و مدیریت طراحی باید الزامات مربوط به عملکرد ، وزن ، هزینه و قابلیت پشتیبانی و خدمات را درک کنند. الزامات قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری و ترمیم پذیری باید مورد تأکید قرار گیرد و توسط مدیریت طراحی بررسی شود. تیم طراحی مقدماتی موتور باید بر تمامی رشته های طراحی موتور اشراف داشته باشند و بتوانند مسیر حرکت موتور را بدون نقض اهداف طراحی یا قوانین مهندسی اصلاح کند. شرکت آصا با بهره مندی از متخصصین طراحی و توسعه موتور اماده است تا در خصوص طراحی و توسعه انواع موتورهای درونسوز با مشتریان خود همکاری نماید.